FORMACIÓ PER AL PERSONAL DOCENT

Fem cursos i tallers per a guiar i ajudar al professorat a transmetre valors ambientals i coneixements envers les energies renovables i l’estalvi energètic.

Donem recursos per poder treballar aquests temes a l’aula.

Adreçat a: Mestres i professors/es de primària, de secundària i de cicles formatius

Nº d’alumnes màxim: 30

Durada: de 5 a 25h formació.

Època: durant el curs lectiu, o durant el juliol (cursos de formació pel professorat)

Horari: a convenir (migdia, tarda, etc.)

Material de suport:

Equip d’eficiència energètica d’il·luminació.

Mesuradors energètics

Equips solars fotovoltaics

TEMARI

Trenquem mites respecte a l’energia:

El concepte d’energia.

Impactes negatius de l’excessiu consum energètic actual en la nostra societat global.

Beneficis derivats de l’estalvi i de la utilització de les energies renovables.

L’excessiu consum energètic en els “nostres” edificis municipals.

Mesurem “l’stand by”, els consums ocults, etc.

Mesures d’estalvi energètic al centre educatiu (electricitat, aigua calenta sanitària, climatització, etc.).

Auditoria elèctrica de l’edifici municipal:

Com s’organitza una auditoria i creació de grups de treball.

Recollir dades de tot l’edifici i de tots els aparells.

Realitzar càlculs de consum energètic i esmicolar les dades per espais.

Comparar dades amb les factures reals de consum.

Bones pràctiques energètiques en equipaments municipals:

Transformar dades energètiques de l’auditoria en € i en CO2.

Aprendre a gestionar la demanda.

Eines sense cost, de control de la gestió energètica. Aturar els “stand by” i els consums ocults, control horari, de presència, desconnexió total d’aparells en dies no lectius, caps de setmana, festes, vacances, etc.

Càlcul de l’estalvi en €, Kwh, i CO2, amb les mesures correctores.

Energia solar a l’escola:

Conceptes bàsics de l’energia solar fotovoltaica per a centres educatius:

·         Càlcul de la potència necessària

·         Orientació, inclinació i ubicació de la instal·lació òptima.

·         Producció elèctrica

·         Cost econòmic

·         Estalvi econòmic i d’emissions