AVÍS LEGAL

Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades:

Nom social: INTIAM RUAI, S.L.
Nom comercial: INTIAM RUAI, S.L.
Domicili Social: SANTA MARIA, 19 – 08191 – RUBI – BARCELONA
CIF / NIF: B43564186
Telèfon: 936978439
Fax:
e-Mail: INFO@INTIAM.CAT

Dades de registre: BARCELONA, TOMO-38381, FOLI-16, HOJA B-324195, INSCRIP 3a
Pàgina Web: WWW.INTIAM.CAT

OBJECTE

El prestador, responsable del lloc  web,  posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les  obligacions establertes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment estricte del que disposa aquest document, així com a qualsevol altra disposició legal que pugui ser aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus de informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense cap obligació de preavisar o informar els usuaris d’aquestes obligacions, entesa com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador declina qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren essencials per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recopilar  informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que se us redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que el prestador no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant activament en la retirada o, si escau, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el bon funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que impossibilitin l’accés al lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa d’una llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual estiguessin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització prèvia per escrit per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual de o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte a aquests. En qualsevol cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador NO AUTORITZA expressament el fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas haurà de redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva mera menció o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, ni suport, patrocini o recomanació per part dels mateixos.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a INTIAM RUAI,S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la seva situació real. En qualsevol cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis causats al prestador o a tercers.

MENORS D’EDAT

Per a la utilització dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre amb antelació el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts específics als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat a la Llei i el present Avís Legal, així com a la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb fins il·lícits o prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tot tipus de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatges, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques constitucionalment reconegudes en els tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, la moral i l’ordre ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, les creences, creences , edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s’hi duguin a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de totes les controvèrsies derivades o relacionades amb el seu ús pels Jutjats i Tribunals de RUBÍ.