Atlas de radiació Solar de Catalunya

 

A Catalunya, l’estudi i la recopilació de dades dels valors de radiació solar arreu del territori s’inicià a principis dels setanta. Així, ja el 1982 es va publicar el llibre Energia solar a Catalunya: radiació solar i insolació, a càrrec del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, en el qual es recollien les dades de radiació existents en aquell moment en diversos emplaçaments de Catalunya i un estudi teòric sobre el fenomen. D’aleshores ençà s’han fet diversos estudis i s’ha aprofundit molt en el coneixement de l’índex de radiació solar a Catalunya, gràcies sobretot a la instal•lació de diverses estacions radiomètriques, a la qualitat dels mesuraments i al funcionament de la Xarxa Radiomètrica de Catalunya l’any 1986. Els graus-dia de calefacció i refrigeració de Catalunya Resultats a nivell municipal El treball que es presenta en aquesta publicació és un dels molts estudis previs que han estat necessaris per a la definició d’aquests models de demanda d’energia. El coneixement de les necessitats de calefacció i refrigeració de les llars catalanes és un punt clau per a la modelització energètica del sector domèstic, que té un consum d’energia que va en augment.


 


Guia d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica

En aquest document es defineix el procediment d’inspecció d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar realitzades en el marc de l’Ordenança Solar de Barcelona. L’objecte de la inspecció és contrastar tant que la instal·lació executada es correspon amb la projectada i aprovada per l’Agència d’Energia de Barcelona com que l’execució i funcionament del conjunt i dels diversos elements que la composen compleixen amb unes condicions mínimes de funcionalitat i eficiència. 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura

Esta documentación ha sido realizada tomando como base la aportada por SODEAN, S.A., a través del Pliego de Especificaciones Técnicas para Instalaciones de Energía Solar Térmica a Baja Temperatura del programa PYMEs FEDER-IDAE, y las normativas vigentes o en proyecto, siendo elaborada a través del Convenio para el Impulso Tecnológico de la Energía Solar entre el IDAE y el INTA.

 

 

 

Procediment d’inspecció d’instal·lacions d’energia solar tèrmica

L’objectiu d’aquest document és definir les tasques i la metodologia a seguir per a la inspecció i el control d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. Es defineix el procediment d’inspecció d’instal·lacions solars tèrmiques i quins són els operadors que intervenen. El document es composa d’un seguit de requeriments que s’han de comprovar mitjançant una visita a la instal·lació d’energia solar tèrmica. L’objecte d’aquesta visita és contrastar tant que la instal·lació d’energia solar tèrmica (en endavant la instal·lació) executada es correspon amb la projectada i aprovada per l’administració com que l’execució i funcionament dels diversos elements i del conjunt que la composen compleixen amb les condicions de funcionalitat i eficiència.

 

 

Guia d’elavoració de Projectes

El present document s’ha elaborat amb l’objectiu de servir de guia per a l’elaboració del projecte d’una instal·lació solar tèrmica en el marc d’aplicació de l’Ordenança Solar de Barcelona. Per aquest motiu, el document presta una especial atenció als aspectes que es consideren importants pel compliment dels objectius de l’esmentada ordenança. Decret d’Ecoeficiencia 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

 

 

 

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

És el marc normatiu que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Per fomentar la innovació i el desenvolupament tecnològic, el CTE adopta l’enfocament internacional més modern en matèria de normativa d’edificació: els Codis basats en prestacions o objectius. L’ús d’aquesta nova reglamentació basada en prestacions suposa la configuració d’un entorn més flexible, fàcilment actualitzable conforme a l’evolució de la tècnica i la demanda de la societat i basat en l’experiència de la normativa tradicional.

 

 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red

Esta documentación ha sido elaborada por el Departamento de Energía Solar del IDAE, con la colaboración del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red Esta documentación ha sido elaborada por el Departamento de Energía Solar del IDAE, con la colaboración del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y del Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT.

Reglamento Electrotécnico para Baja tensión 2002

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.